page header graphic

Jacob of Edessa

Liturgical Commentary

Sachau 218

178v-186v

 

Sachau Berlin Syr. N. 218

f. 178v

 1.  ܀ ܬܘܒ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܒܝܢܢ ܛܟܣܐ
 2. ܕ܏ܩܕܡ  ܩܘܪܒܢܐ ܏ܩܕܡ ܢܘܗܪܐ ܐܘܟܝܬ
 3. ܦܘܫܩܐ ܕܩܘܪܒܐ  ܕܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ
 4. ܕܐܘܪܗܝ ܕܥܒ̰ܕ ܠܘܬ ܓܐܘܪܓܝ:
 5. ܐܣܛܘܢܪܐ ܕܣܪܘܓ ܩܕܝܫܐ ܕܥܠ ܢܩܘܫܐ
 6. ܢܩܘܫܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܢܩ̣ܫ ܒܥܕܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܐܙܐ
 7. ܕܫܝܦܘܪܐ: ܕܐܟܡܐ ܕܫܝܦܘܪܐ ܡܟܢܫ ܠܦܠܚ̈ܐ
 8. ܠܩܪܒܐ: ܗܟܢܐ ܢܩܘܫܐ ܡܟܢܫ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܥܕܬܐ
 9. ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܰܐܪܳܐ ܥܡ ܣܛܢܐ܀

ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ.  ܕܐܟܡܐ

 1. ܕܡܠܟܐ ܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܟܢܫ ܠܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܢܬܠ
 2. ܡܘܗܒ̈ܬܐ: ܩܪܐ ܒܫܝܦܘܪܐ ܗܟܢܐ ܘܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ
 3. ܕܢܬܠ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܡܟܢܫ ܠܗܘܢ ܠܥܕܬܐ܀
 4. ܘܬܘܒ ܐܟܡܐ ܕܒܩܝܣܐ ܥܒ̣ܪܢܢ ܦܘܩܕܢܐ: ܘܐܬܛܪܕܢܢ
 5. ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܗܟܢܐ ܒܝܕ ܩܠܐ ܕܢܩܘܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܐܙ
 6. ܩܝܣܐ: ܡܬܟܢܫܝܢ ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܀
 7. ܬܘܒ ܕܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܦܩܕ ܠܢܘܚ ܕܢܥ̣ܒܕ ܩܝܒܘܬܐ: ܘܐܦ

 

 

 

 

f.179r

 1. ܢ̇ܬܩܢ ܢܩܘܫܐ ܘܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܢ̇ܩܫ ܗܘܐ ܒܗ: ܘܡܬܟܢܫܝܢ
 2. ܗܘܘ ܐܘܡܢ̈ܐ ܠܥܒܕܐ ܕܩܝܒܘܬܐ: ܘܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ
 3. ܕܢܬܒܣܡܘܢ ܒܡܐܟܘܠܬܐ: ܘܒܪܡܫܐ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ
 4. ܡܢ ܥܡܠܐ܀ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܐܬܬܩܢ ܢܩܘܫܐ ܡ̣ܢ
 5. ܩܝܣܐ: ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܪܗܛ
 6. ܠܡܫܡܥܬܐ: ܘܡܙܡܢ ܥܡܐ ܠܨܠܘܬܐ: ܗܟܘܬ ܘܩܠܐ
 7. ܕܢܚܫܐ ܚܝܠܬܢ ܘܬܩܝܦ: ܘܡܨܝܒ ܠܫܡܘܥܐ
 8. ܠܩܪܒܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܠܐ ܕܢܚܫܐ܀ ܕܥܠ
 9. ܡܕܒܚܐ܆ ܡܕܒܚܐ ܨ̇ܐܪ ܠܫܡܝܐ: ܘܝܠܕܐ ܥܕܬܐ:
 10. ܟܠܗ̇ ܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ. ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ܆
 11. ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܩܒܪܗ ܕܡܪܢ.
 12. ܕܥܠ ܛܒܠܝܬܐ܆  ܛܒܠܝܬܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܨܠܝܒܐ
 13. ܕܡܪܢ ܘܡܛܠܗܕܐ ܕܝܢ ܡܬܬܣܝܡܐ ܥܠ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ
 14. ܥܠ ܐܢܢܦܘܪܐ ܐܢܢܦܘܪܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇
 15. ܕܟܐܦܐ: ܕܥܠ ܬܪܥܐ ܕܩܒܪܐ ܕܡܪܢ: ܘܛܘܦܣܐ
 16. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܐܢ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܚܙܐ ܫܡܥܘܢ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܡ̣ܢ

 

f. 179v

 1. ܫܡܝܐ: ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܟܠ ܓܢܣ. ܥܠ ܦܪܳܣܳܐ
 2. ܦܪܳܣܳܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܪܐܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ:
 3. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܟ̇ܠܐ ܒܝܬ ܠܢ ܠܟܝ̇ܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ
 4. ܕܥܠ ܦܪ̈ܘܚܐ  ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܪ̈ܦܐ
 5. ܫܬܝܬܝܲܝ ܓܦ̈ܐ.  ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܬܫܥ̈ܐ
 6. ܛܟܣܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܥܠ ܒܫܡܝ̈ܐ ܕܣܝܡܝܢ
 7. ܘܡܛܟܣܝܢ ܒܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ: ܗܟܢܐ ܘܒܥܕܬܐ ܗܕܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܬܫܥ̈ܐ
 8. ܛܟܣ̈ܐ ܛܟܣܘ ܡܪܢ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܐܙ ܚܝܠܘ̈ܬܐ
 9. ܥܠ̈ܝܐ.  ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ  ܡܫܡܫܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܠܐܟܐ ܘܐܘܪܪܐ
 10. ܕܥܠ ܟܬܦܗ: ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܦ̈ܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ ܟܘܬܝܢܐ ܕܠ̇ܒܫ
 11. ܟܕ ܠܐ ܐܣ̇ܪ ܥܠܝܗ̇: ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܐܪܘܬܐ.  ܕܥܠ ܩܫܝܫܐ
 12. ܘܩܫܝܫܐ ܟܕ ܡܬܬܣܪܚ: ܒ̃ܪܟ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܐܝܟܢܐ
 13. ܕܢܚܘܐ ܕܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܫܲܡܠܝ ܘܓܡܝܪ ܒܟܗܢܘܬܐ
 14. ܘܥܬܝܪܘܬܐ ܕܪ̈ܐܙܐ: ܟܘܬܝܢܐ ܕܠ̇ܒܫ ܟܗܢܐ: ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇
 15. ܕܐܦܘܕܝܩܢܘܬܐ: ܘܐܘܪܪܐ ܕܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܛܘܦܣܐ ܘܛܟܣܐ
 16. ܕܡܫܡܫܢܐ. ܦܰܝܢܳܐ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܨ̇ܐܪ ܠܡܥܪܦܗ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ: ܘܐܦ

 

f. 180r

 1. ܠܬܟܣܝܬܐ ܘ ܠܒܘܫܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܩ̇ܐܡ ܟܗܢܐ ܘܦܲܫܶܛ
 2. ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܒܩܘܪܒܐ: ܨ̇ܐܪ ܛܘܦܣܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܦܫ̣ܛ ܢܦܫܗ ܒܙܩܝܦܐ.
 3. ܘܗ̰ܘ ܟܗܢܐ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܕܥܠ ܦܝܪܡܐ ܦܝܪܡܐ ܨ̇ܐܪ ܠܡܫܝܚܐ:
 4. ܢܘܪܐ ܕܒܗ ܡܬܬܣܝܡܐ ܪܐܙ ܐܠܗܘܬܐ: ܒܣܡܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܪܐܙ ܐܢܫܘܬܐ:
 5. ܬܚ̈ܬܝܬܗ ܕܦܝܪܡܐ ܪܐܙ ܐܪܥܐ: ܥܠܝܬܗ ܪܐܙ ܫܡܝܐ: ܬܠ̈ܬܐ ܫܝܫ̈ܠܬܐ
 6. ܕܒܗ ܪܐܙܐ ܘܛܘܦܣܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀  ܘܗ̇ܝ ܕܢ̇ܦܩ ܦܝܪܡܐ
 7. ܡ̣ܢ ܗܝܟܠܐ ܪܐܙܐ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܫܡܝܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܟܪܟ
 8. ܡܫܡܫܢܐ ܥܠ ܟܗܢܐ: ܘܢ̇ܣܒ ܠܒܣܡ̈ܐ ܘܟ̇ܪܟ ܒܟܠܗ̃ ܥܕܬܐ ܪܐܙ ܗ̇ܝ ܕܢܚܬ
 9. ܐܠܗܐ ܘܐܬܟܪܟ ܒܥܠܡܐ: ܘܒܣ̣ܡ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ
 10. ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܡܢܕܪܝܫ ܣܠܩ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ: ܐܟܡܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܟ̇ܪܟ
 11. ܒܥܕܬܐ ܡܕܪܝܫ ܣ̇ܠܩ ܠܩܕܘܫܩܘ̈ܕܫܝܢ܀  ܘܙ̇ܕܩ ܕܟܕ ܢܫܩܘܠ
 12. ܡܫܡܫܢܐ ܠܦܝܪܡܐ ܕܢܥܘܠ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܘܢܬܠ ܦܝܪܡܐ ܠܡܨܥܬ
 13. ܦܬܘܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܘܦܣܐ ܕܐܒܐ ܙܒܢ̈ܬܐ ܬܠܬ. ܘܢܥܒܪ
 14. ܠܓܪܒܝܐ ܐܘܟܝܬ ܠܩܪܢܐ ܕܡܕܒܚܐ ܘܢܬܠ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܬ ܛܘܦܣܗ
 15. ܕܒܪܐ. ܘܢܥܒ̣ܪ ܠܰܦܢܝܬܐ ܬܝܡܢܝܳܬܐ ܕܦܬܘܪܐ ܘܢ̣ܬܠ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܝܬܘܗܝ
 16. ܪܐܙܗ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܡܚܕܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬ ܟܗܢܐ ܘܢ̣ܬܠ ܠܗ ܦܝܪܡܐ ܘܗ̰ܘ

 

f. 181r

 1. ܡܫܡܫܢܐ ܢܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܐܡܪ: ܕܩܪܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ:
 2. ܘܩܒܠܬ ܚܬܡܐ. ܘܡܚܕܐ ܦܢܐ ܡܫܡܫܢܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܝܳܗܒ ܠܗܘܢ ܦܝܪܡܐ
 3. ܟܕ ܡܰܪܟܢܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܫ̇ܠܡܝܢܢ: ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܠܘܬ ܟܗܢܐ ܘܐܡܪ
 4. ܕܩܪܝܬ ܠܐܓܪܬܟ ܩܕܡ ܥܡܐ ܘܫܳܠܡܝܢ    ܕܥܠ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܩܘܪܒܐ܀܀
 5. ܡܬܦܫܩ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ.  ܕܥܠ ܨܠܝܒ̈ܐ  ܨܠܝܒ̈ܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ
 6. ܒܩܘܪܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܟܡܐ ܗܘܝܢ: ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ ܘܰܡܙܰܗܪ ܗ̰ܘ ܚܣܝܐ ܕܠܐ
 7. ܙ̃ܕܩ ܠܥܡܐ ܐܘ ܠܡܫܡܫܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܨܠܝܒ̈ܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܘܥܠ ܥܡܐ:
 8. ܕܢܪܫܘܡ ܐܘ ܢܥܒܕ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܒܥܕܢܐ ܕܩܘܪܒܐ: ܘܢܘܟܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
 9. ܠܫܦܝܪܘܬ ܡܛܰܟܣܘܬܐ: ܘܨܠܝܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܡܫܡܫܢܐ ܠܝܡܝܢܐ
 10. ܕܟܗܢܐ ܘܰܠܣܡܠܐ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ: ܐܢ ܠܝܬ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܕ ܓܒܐ
 11. ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܝܒ̈ܐ ܒܠܚܘܕ: ܘܐܢ ܐܝܬ ܥܡܐ ܢܥܒܕ ܠܩܘܒܠܗ ܙܒܢ̱ܬܐ
 12. ܬܠܬܐ ܨܠܝܒ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܣܝܡ ܠܢ ܡܢ ܠܬܚܬ: ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܐ ܢܥܒܕ ܟܕ ܡܫܪܐ ܗܟܢܐ ܙܕܩ
 13. ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܠܡܕܥ: ܐܝܟܢܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܨܠܝܒ̈ܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܩܘܪܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ
 14. ܕܟܡܐ ܒܟܠܕܘܟܐ܀   ܗ̇ܘܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܚ (18) ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܫܪܐ ܟܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܟܠ
 15. ܓܒܐ ܚܕ: ܘܐܢ ܠܝܬ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܥܒܕ ܐܠܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܬܠ̈ܬܝܗܘܢ:
 16. ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܬܠܬܐ: ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ܀  ܘܙܒܢ̱ܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ

 

f. 181r

 1. ܥ̇ܒܕ ܬܠ̈ܬܐ ܨܠܝܒ̈ܐ ܥܠ ܦܓܪܐ: ܘܬܠܬܐ ܥܠ ܟܣܐ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܕܝ ܘܒܪܟ ܩܕܫ܀  
 2. ܘܙܒܢ̱ܬܐ ܕܬܠܬܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܥ̇ܒܕ ܬܠܬܐ ܨܠܝܒ̈ܐ ܥܠ ܦܓܪܐ: ܘܬܠܬܐ ܥܠ ܟܣܐ ܐܝܟܐ
 3. ܕܐܡܪ܀  ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡ ܐܓܢ ܢܥܒܕ ܠܠܚܡܐ: ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ܀  ܘܙܒܢ̱ܬܐ ܕܐܪܒܥ ܥ̇ܒܕ ܨܠܝܒܐ
 4. ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܠܣܡܠܐ ܘܠܝܡܝܢܗ: ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܬܠܬܐ ܐܝܟܐ
 5. ܕܐܡ̇ܪ܀ ܢܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ܀  ܙܒܢ̱ܬܐ ܕܚ̈ܡܫ ܥ̇ܒܕ ܒܩܨܝܐ ܕܦܪܝܣܬܐ ܒܝܕ ܕܡܐ
 6. ܥܠ ܦܓܪܐ ܬܠ̈ܬܐ: ܘܥܠ ܟܣܐ ܬܠ̈ܬܐ: ܐܝܟܐ ܕܩܨܐ ܘܪܫܡ: ܘܡܚܝܕ
 7. ܠܦܓܪܐ ܥܡ ܕܡܐ܀  ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܪܣܣ: ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܥܝ̇ܕܐ ܠܐܢܫ̈ܝܢ
 8. ܕܢܥܒܕܘܢ ܬܢܝܢܘܬ ܗܕܐ܀ ܘܙܒܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܫ̈ܬ: ܥ̇ܒܕ ܨܠܝܒܐ
 9. ܥܠ ܐܦܘܗ̈ܝ: ܘܠܣܡܠܐ ܘܠܝܡܝܢܗ: ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܏ܓ ܨܠܝܒ̈ܐ܀  
 10. ܐܝܢܐ ܕܐܡܪ܀ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ܀  ܘܗܝܕܝܢ ܩܘܕܫ̈ܐ
 11. ܠܩܕܝܫ̈ܐ: ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܦܩܕ ܗ̣ܘ ܚܣܝܐ ܕܐܡܝܪ: ܕܐܢ ܠܝܬ
 12. ܥܡܐ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܩܪܒ ܟܗܢܐ: ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܢܐ ܐܢܘܢ.  ܫܘܪܝܐ
 13. ܕܩܘܪܒܐ   ܗܝܕܝܢ ܕܒܫܘܪܝܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܪܐ
 14. ܟܗܢܐ ܡܘܕܥ: ܚܕܝܘܬܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ: ܡܚܘܐ
 15. ܕܡܬܦܠܓܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ: ܘܡܬܚܝܕܐ ܠܐ ܐܫܝܕܐܝܬ: ܗܫܐ ܥܠ
 16. ܒܪܐ ܡܬܐܡܪܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܗ: ܘܒܟܠܙܒܢ

 

 

f. 181v

 1. ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܝܢ܀ ܕܫܠܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒ  ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ
 2. ܡܫܡܠܝܐ: ܕܫܒܘܩ ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܡܕܒܚܟ: ܕܐܬܪܥܐ ܠܐܚܘܟ:
 3. ܘܐܟܡܢ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܘܫܠܡܐ ܝܗܒܝܢ ܥܡܢ: ܡܛܠ ܕܫܠܡܐ
 4. ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡܢ ܒܩܛܠܗ ܕܡܪܝܐ܀  ܘܗ̇ܝ ܕܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ:
 5. ܡܚܘܝܐ ܕܒܚܘܒܗ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܚܠܦܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܠܘܣ
 6. ܐܡ̇ܪ܀  ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܡܚܘܝܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ. ܚܠܦ ܟܠܢܫ
 7. ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ܀  ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀  ܕܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ
 8. ܕܪܘܚܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܕܒܚܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܠ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܕܢܗܘܘܢ
 9. ܥܡܟܘܢ: ܘܡܦܢܝܢ ܕܐܦ ܥܡܟ. ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܪܒܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ:
 10. ܕܫܠܡܐ ܗ̇ܘ ܟܗܢܐ ܘܢ̇ܣܒ܀  ܘܬܘܒ ܡܘܣܦ ܕܠܥܠ ܢܗܘܘܢ:
 11. ܗܘܢܝ̈ܟܘܢ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܫܡܝܢܝ̈ܬܐ ܗܪܘܓܘ: ܘܡ̣ܢ
 12. ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܐܬܕܟܘ܀  ܡܦܢܝܢ ܕܐܝܬ ܠܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ: ܏ܗ ܪ̈ܚܡܐ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ
 13. ܘܒܬܝܒܘܬܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܐܒܐ ܕܓܒܠܢ ܕܒܪܐ ܦܪܘܩܝܢ. ܘܒܬܝܒܘܬܐ
 14. ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܟܬ̣ܒܢܢ ܒܫܡܝܐ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝ̈ܐ܀  ܘܬܘܒ
 15. ܐܝܬ ܠܢ ܒܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܦܐܪܩܠܝܛܐ: ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
 16. ܙܟܝܐ: ܐܬܦܫܩ ܦܐܪܩܠܝܛܐ ܒܥܝܐ܀  ܘܬܘܒ ܚܕ ܕܫܡܗ̈ܝܟܘܢ

 

f.182r

 1. ܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܠܒܘ̈ܬܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܀  
 2. ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ: ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܕܗܠܝܢ: ܡܦܢܝܢ ܠܗ ܕܫ̇ܘܐ
 3. ܘܙ̇ܕܩ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܰܝܬܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܐܟܝܬܐ ܕܩܥܝܢ ܐܟܚܕܐ:
 4. ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ܀  ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ
 5. ܘܒܐܪܥܐ ܘܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܒܟܠܡܕܡ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܝܢ܀  ܐܘܫܥܢܐ
 6. ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܬܦܫܩ܀ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܐܡ̇ܪ܆ ܗ̇ܝ
 7. ܕܚܪ ܒܫܡܝܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܡܚܘܝܐ܀ ܘܐܘܕܝ܆ ܡܘܕܝܢܘܬܐ
 8. ܠܘ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܠܐ ܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘܬܐ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܡܘܕܐ ܐܢܐ܆
 9.  ܏ܗ ܫ̇ܠܡ ܐܢܐ ܠܨܒܝܢܟ܆ ܕܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܐܩ̇ܒܠ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܟ
 10. ܩܕܫ܆ ܗܘ ܠܗ ܩܕܝܫ܀  ܘܗ̇ܝ ܕܩܨܐ܆ ܗܘ ܠܗ ܕܒ̣ܚ܀ ܦܠܓ܆
 11. ܕܡܢܗ ܪܳܕܐ ܚܘܣܝܐ. ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ܆ ܕܡܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ܀
 12. ܘܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܠܐ ܐܟ̣ܠ ܡ̰ܢ ܦܓܪܗ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܐܟ̣ܠ ܫܪܝܪܐ܀
 13. ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ܆ ܐܟܠܝܢ ܦܓܪܗ ܘܗܘ ܥܡܗܘܢ܆
 14. ܫ̇ܬܝܢ ܠܕܡܗ ܘܗ̣ܘ ܡܐ܆ ܫܬܐ ܠܕܡܗ ܘܡܫܘܐ ܠܗܘܢ܀
 15. ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̣ܪ܆ ܟܕ ܛܥ̣ܡ ܝܗ̣ܒ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܆
 16. ܘܒܬܪܟܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܪܘܚܢܝܬܐ܀ ܗ̇ܝ ܕܠܟ ܕܡܫܒܚܝܢܢ܆

 

f. 182v

 1. ܕܥܒܕܬܢ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܘܠܟ ܡܒܪܟܝܢܢ܆ ܒܝܕ ܠܒܐ ܘܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ܆
 2. ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܒܚ̈ܢܝܟ܆ ܘܠܟ ܡܘܕܝܢܢ ܕܟܢ̣ܫܬܢ ܡ̣ܢ
 3. ܦܗܝܐ ܕܚܛܝܬܐ܀  ܘܒܬܪ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܫܠܡ ܪ̈ܐܙܐ
 4. ܩܕܝ̈ܫܐ܀  ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܕܟܪܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܡܗܘܢ[ܘܕܟܠܗܘܢ] ܛܟܣ̈ܝܗ̇܀
 5. ܕܪ̈ܥܘܬܐ܀ ܕܟܗ̈ܢܐ܀ ܕܡܠ̈ܟܐ܀ ܕܫܠ̈ܝܚܐ܀ ܕܢܒ̈ܝܐ܀ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܀
 6. ܕܣܗ̈ܕܐ܀ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܀ ܘܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܕܥܢܝܕ̈ܐ܀
 7. ܘܗܝܕܝܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܢܝܚ ܐܪ̈ܦܐ܆ ܟܕ ܡܚܘܠܐ[ܡܚܘܝܐ] ܨܠܘܬܐ
 8. ܕܠܝܬ ܕܕܟ̈ܐ ܒܒܢܝܢ̈ܫܐ܆ ܐܠܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀ ܘܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ܆
 9. ܠܐܒܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ܀ ܥܡܐ ܐܢܝܚ ܐܪ̈ܦܐ܀ ܘܗܝܕܝܢ
 10. ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ܀  ܏ܗ [ܗܢܘ] ܕܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ
 11. ܡܘܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܡܟܬܪ ܒܦܓܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܠܥܠܡ܆ ܘܕܠܐ
 12. ܣܘܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܘܠܥܠܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
 13. ܥܡ ܒܣܪܗ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ܀  ܐܡܝܢ܆ ܝܘܢܐܝܬ ܡܬܦܫܩ ܢܗܘܐ܆
 14. ܣܘܪܝܝܐܝܬ ܫܪܪܐ܆ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ܆ ܫܪܪܐ ܫܪܪܐ܀ ܬܘܒ ܩܘܕܫ̈ܐ
 15. ܠܩܕܝܫ̈ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܘܠܗܘܢܐ܆ ܕܐܬܩܕܫ ܒܬܠ̈ܬܐ
 16. ܩܢܘܡ̈ܐ܆ ܒܡܝ̈ܐ܀ ܘܕܡܐ܀ ܘܪܘܚܐ܀ ܘܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ܆

 

f.183r

 1. ܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܗܕܐ܆ ܒܬܠܝܬܝܘܬ ܪܘܟܒܗ܆
 2. ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܐܒܐ܆ ܐܝܟ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܒܪܐ܆ ܗܘܢܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆
 3. ܘܒܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ܀  ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕܝܢ ܕܩܘܕܫ̈ܐ܆ ܐܝܟ
 4. ܕܡ̣ܢ ܟܗܢܐ ܡܬܦܠ̈ܓܝܢ܆ ܒܗܝ ܕܡܬܚܝܒ ܗ̇ܘ ܕܢ̇ܤܒ ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܘܐ
 5. ܕܠܐ ܦܪܫ ܦܓܪܗ ܕܡܪܝܐ܀  ܘܬܘܒ ܩܘܕܫ̈ܐ ܘܠܗܘܢ ܕܡܩܕܫܝܢ܆
 6. ܐܦ ܗܢܘܢ ܒܬܠܬܐ ܩܘܕܫ̈ܐ܆ ܒܚܬܡܐ܆ ܘܪܘܫܡܐ܆ ܘܛܢܢܐ܆
 7. ܕܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܡܪܓܢܝܬܐ ܐܨܛܒܬܢܢ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܢܢ܆
 8. ܠܐ ܢܪ̈ܡܐ ܐܢܝ̈ܢ ܠܚܙܝܪ̈ܐ܆ ܏ܗ [ܗܢܘ] ܠܚܘܫܒ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܕܠܗܘܢ
 9. ܪ̈ܥܐ ܗ̰ܘܐ ܗ̇ܘ ܒܪ ܐܣܘܛܐ܀ ܘܚܙܝܪܐ ܕܥ̇ܒܐ܆ ܬܘܒ ܡܬܩܪܐ
 10. ܡܪܘܕܐ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܕ ܐܒܐ܆ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܚܪܝܢ܆ ܐܝܟ
 11. ܐܒܗ̈ܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ܆ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܒܐ ܕܐܚܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀
 12. ܘܡܢܗ ܡܫܬܡܗܐ ܐܒܗܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ܀ ܒܪܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆
 13. ܐܒܐ ܕܐܚܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆
 14. ܘܐܒܗ̈ܐ ܕܒܢܝܗ̈ܘܢ܀ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܘܢܝܐ܆ ܘܠܐ
 15. ܐܒܗ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܐ܀ ܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆
 16. ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢ̇ܦܩ܆ ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܒܪܐ ܘܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ܀

 

f. 183v

 1. ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܦܢܐ܆ ܕܐܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ
 2. ܘܒܪܐ ܩܕܝܫ̈ܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܫܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܪܗܛ܀
 3. ܕܝܠܝܬܗ ܕܐܒܐ ܝܠܘܕܘܬܐ܆ ܘܕܒܪܐ ܝܠܝܕܘܬܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܘܬܐ܀
 4. ܬܘܒ ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܫܘܝ̈ܝ ܒܟܝܢܐ ܘܦܪ̈ܝܫܝ
 5. ܒܕܝܠ̈ܝܬܐ ܫܘܒܚܐ܀ ܏ܗ [ܗܢܘ] ܫܘܦܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܠܐ
 6. ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܢܗܘܐ܀  ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
 7. ܫܦܝܪ ܐܬܬܣܝܡܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܬܬܡ̣ܪܝ ܬܡܢ܀  ܕܐܝܬܝܗ̇
 8. ܕܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܚܲܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܡܘܕܥܐ ܐܒܗܘܬܐ
 9. ܕܐܒܐ.  ܕܒܛܝܒܘܬܢ ܕܠܘܬܢ܀ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܫܘܠܛܢܗ ܕܝܚܝܕܝܐ
 10. ܕܥܠ ܟܠ ܡܡܠܟ܀  ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ܆
 11. ܏ܗ [ܗܢܘ] ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܝܐ ܡܫܝܢܐ ܡ̣ܢ ܦܠܝܓܘ̈ܬܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܘܟܦܘܪܘܬܐ܆
 12. ܕܒܐܠܗܐ܆ ܡܥܠܝܐ ܨܒܝܢܟ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ܆
 13. ܘܠܘ ܨܒܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܝܫܘ
 14. ܣܝܡ܀ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܗܒܠܢ܆ ܘܠܘ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܝܥܢܘܬܐ܆
 15. ܕܠܟܪܣܐ ܡܫܡܢ ܐܣܘܛܐܝܬ܆ ܘܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܒܨܪ܆
 16. ܡܛܠ ܕܒܙܢܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܘܫܘܫ̈ܢܐ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܬܕܡܐ܀ ܗܝ

 

 

 

f. 184r

 1. ܬܘܒ ܕܫܒܘܩ ܠܢ܆ ܬܟܫܦܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܕܡܚܘܝܐ
 2. ܕܝܠܕܝ̈ܬܐ ܚܫܢܢ܆ ܘܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܬܐ ܦܠܚܢܢ܀܀  ܘܬܘܒ
 3. ܗܝ ܕܢܫܒܘܩ܆ ܡܙܰܡܢܳܢܝܺܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܢܫܬܒܩ
 4. ܠܢ ܐܟܡܐ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܐܡ̣ܪ܀ ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ܆
 5. ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܟܝܢܢ ܡܘܕܥܐ ܗܕܐ܀ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܀
 6. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܢ ܚܝܠܐ ܕܢܪܥܝܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗ̣ܝ
 7. ܡܠܟܘܬܐ܆ ܏ܗ [ܗܢܘ] ܕܠܐ ܡܬܦܠܚ̣ܬ ܐܝܟ ܡܠܟ̈ܐ ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ
 8. ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܐܬ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ܀
 9. ܘܚܝܠܐ ܬܘܒ ܬܫܒܘܚܬܐ܀  ܚܝܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܚܝܠܟ
 10. ܛܥܝܢ ܠܗܘܢ܆ ܕܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܥܠ̈ܝܐ ܕܬܚܬܝ̈ܐ ܠܟ ܡܬܩܪ̈ܒܢ܆
 11. ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ܀  ܦܘܫܩܐ ܐܚܪܢܐ  ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܒܨܪ ܡ̣ܢ
 12. ܛܒ̈ܥܐ ܕܦܘܪܫܢܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܣ̇ܠܩܝܢ ܠܡܕܒܚܐ܆ ܐܝܢ ܬܘܣܦܬܐ
 13. ܡܩܒܠܝܢ ܐܝܟ ܙܕܩܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܬܪܝܡܐ ܐܢܢܦܘܪܐ ܡܢܗܘܢ
 14. ܕܪ̈ܐܙܐ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܛܘܦܣܐ܆
 15. ܕܟܠ ܒܡܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܩܒܪܐ܆ ܠܐ ܡܢܝܘ ܠܗ ܝܘܡܐ
 16. ܘܩܕܡܝܐ ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܘܕܬܠ̈ܬܐ܆ ܒܬܪܟܢ ܕܩ̣ܡ ܡ̣ܢ ܩܒܪܐ ܘܗ̇ܝ

 

f. 184v

 1. ܟܐܦܐ ܕܐܬܬܪܝܡܬ܆ ܕܐܚܝܕܐ܆ ܘܡܝܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ
 2. ܐܬܬܘܣܦ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܀  ܦܘܫܩܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ:
 3. ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܩܢܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ܀ ܟܝܢܐ
 4. ܕܝܢ ܚܕ܀ ܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ܀ ܐܝܬܝܐ ܕܝܢ ܚܕ܀ ܐܝܬܘܬܐ
 5. ܕܝܢ ܚܕܐ܀ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ܆  ܢܦܫܗ ܓܝܪ ܕܟܗܢܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
 6. ܙܠܝܩܘ̈ܗܝ ܕܫܡܫܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܡܲܦܪܓܐ܆ ܕܕܠܡܐ
 7. ܬܫܒܩܝܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܘܢܫܬܘܚܕ ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ
 8. ܡ̣ܨܐ ܕܢܐܡ̣ܪ܆  ܕܚܲܝ ܐܢܐ܆ ܠܐ ܗܕܐ ܐܠܐ ܚܲܝ ܒܝ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܡܐ
 9. ܢܛܘܪܘܬܐ܀  ܘܙܗܝܪܘܬܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܡܬܒܥܝܐ ܠܟܗܢܐ܆ ܡܫܟܚ
 10. ܢܥܕܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ܆ ܘܕܢܛܪ ܫܘܦܪܗ ܪܘܚܢܝܐ܆
 11. ܕܠܐ ܢܟܝܢ܆ ܐܦ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܙܕܩ ܠܗ
 12. ܠܟܗܢܐ ܕܢܗܘܐ ܕܟܶܐ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܐܦܠܐ ܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ
 13. ܕܡܘܫܐ ܘܕܠܠܝܐ ܣܦܩܐ ܠܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܡܘܬܐ܆ ܐܝܠ ܗ̇ܘ ܓܝܪ
 14. ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܠܗ ܡܓܥ̰ܠ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܟܠܢܫ܆ ܗܟܢܐ ܠܘܬ
 15. ܐܠܗܐ ܡܬܩܪܒ܆ ܕܢܕܥܟܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘܫܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ܆
 16. ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ܆ ܢܬܪ̈ܚܩܢ ܥܩ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܆

f. 185r

 1. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܪܐ܆ ܘܢܫܡܫ ܗ̇ܝ ܕܒܚܬܐ
 2. ܕܚܝܠܬܐ܆ ܘܩܪܒ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܟܡܐ
 3. ܙܗܝܘܬܐ܆ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܡܢܗ ܬܒ̇ܥ ܡܠܐܟ̈ܐ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ܆
 4. ܥܠ ܓܢ̣ܒ ܟܗܢ̈ܐ ܩܝܡܝܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܟܢܫ̈ܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܡܬܡܠܐ ܟܠܗ
 5. ܡܕܒܚܐ܆ ܟܕ ܕܳܝܠܝܢ ܘܢܚ̇ܬܝܢ ܠܐܝܩܪܗ ܕܗܘ ܕܢܟܝܣ ܘܪܡܐ
 6. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܙܗܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܚܟܝܡ ܘܡܕܪܫ ܒܟܠ
 7. ܡܕܡ܆ ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܡܟܗܢ ܕܝܘܚܢܢ܆
 8. ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ܆ ܕܡܫܟܚ ܕܢܐܚܐ ܟܗܢܐ ܕܠܐ ܥܡܠ ܥܠ
 9. ܐܦ̈ܝ ܚܝ̈ܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܘܝܐ ܕܢܣ̰ܒ ܟܟܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ
 10. ܒܨܪ ܡܢܗ̇ ܐܬܗܢܝ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܐܘܣܦ ܥܠܝܗ̇ ܘܥܦܦܗ̇ ܐܒ̣ܕ܀
 
Ephrem Ishac